עתירה מנהלית תוגש כנגד רשות מנהלית במקרים שבהם אנו מבקשים לשנות או לבטל את החלטתה של אותה רשות. 

זהו הליך מתחום המשפט המנהלי, ומטרתו להסדיר את מערכות היחסים בין הרשויות השונות לבין האזרחים. העתירה המנהלית מתבררת בבתי המשפט המחוזיים. 
עתירה מנהלית מוגשת, כאמור, כאשר אנו מבקשים להשיג על החלטה של רשות מנהלית, לדוגמא: הליכי גביית ארנונה של הרשות המקומית, שיבוץ ילדים במערכת החינוך שנעשה באופן שגוי, החלטות שנתקבלו בוועדות לתכנון ובנייה בהליך לא תקין, החלטות ועדות מכרזים שנתקבלו שלא כדיון, ענייני רישוי עסקים, בקשות לפי חוק חופש מידע ועוד. 
לבית המשפט המחוזי בכובעו כבית משפט לעניינים מנהליים יש סמכות לערוך בחינה להחלטות שקיבלה הרשות המנהלית לשנות אותה או אף לבטלה. 
בין הרשויות שנגדם ניתן להגיש עתירות מנהליות ניתן למצוא את הרשויות המקומיות, משרדי ממשלה, רשויות שהוקמו ע"י הממשלה ע"פ חוק, תאגידים ממשלתיים, וגופים ציבוריים נוספים.
עתירה מנהלית צריכה להיות מוגשת ללא שיהוי ובפרק זמן שלא יעלה על 45 יום מהרגע שבו נתקבלה ההחלטה או הגיעה לידיעתו של העותר. איחור בהגשת העתירה עלולה להביא לדחיית העתירה.